Novine u Zakonu o reviziji

Odredbe o reviziji finansijskih izveštaja sada su u posebnom zakonu. U njemu je puno novih zahteva od čega izdvajamo:

  • Drugačija definicija obveznika revizije. Revizija godišnjih finansijskih izveštaja je obavezna za sva velika i srednja pravna lica, javna društva kao i za sva pravna lica i preduzetnike čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Posledica je značajno smanjenje zakonskih obveznika revizije.
  • Promenjen rok za ugovaranje. Do 30. septembra tekuće godine za reviziju finansijskih izveštaja u tekućoj godini. Dakle, značajno je skraćen u odnosu na dosadašnju praksu. Ali, za toliko je pomeren i rok za okončanje revizije.
  • Uvedena rotacija revizora. Obveznici revizije najkasnije svake sedme godine izvrše zamenu licenciranog revizora koji vrši reviziju. Novi zakon ne propisuje maksimalan broj godina koliko jedno društvo za reviziju može da vrši reviziju finansijskih izveštaja kod istog pravnog lica. – Javna akcionarska društva, prema Zakonu o tržištu kapitala, moraju da rotiraju revizorsko društvo nakon 5 uzastopnih godina angažmana. Ova društva nemaju opciju menjanja revizora u okviru istog revizorskog društva, već moraju menjati revizorsko društvo.
  • Uvedene su odredbe o sukobu interesa za revizorska društva. U Zakonu su definisani poslovi koji se ne mogu spajati u praksi revizorskih društava. Pri svakom angažmanu revizorsko društvo mora razmatrati eventualno postojanje sukoba interesa.
  • Uvedene su odredbe o zabranama za revizore. U Zakonu je definisano u kojim slučajevima revizor ne sme biti angažovan u reviziji.