Novine u nadgledanju finansijskog izveštavanja

Nadgledanje finansijskih izveštaja i ukupnog procesa finansijskog izveštavanja je takođe inovirano i ojačano. Više je tela čija je nadležnost nadgledanje finansijskog izveštavanja:

  • Odbor za javno nadgledanje – organ uveden Zakonom o reviziji, funkcija mu je da štiti javni interes u radu Komore ovlašćenih revizora, revizorskih društva i licenciranih ovlašćenih revizora. Tek je konstituisan i predstoje mu dani uhodavanja.
  • Komora ovlašćenih revizora – dobila ovlašćenje da kontroliše kvalitet rada revizorskih društava. Ova komora funkcioniše od 2006. godine, do sada nije imala zakonski određenih nadležnosti u kontroli rada revizora, sada postaje kontrolor rada revizora i već je napravila početne korake u organizovanju za novu funkciju.
  • Komisija za hartije od vrednosti – prema Zakonu o kapitalu nadležna za finansijsko izveštavanje javnih društava. Ona razvija regulativu za finansijsko izveštavanje i organ je koji disciplinuje obveznike i revizore.
  • Agencija za borbu protiv korupcije – po posebnom zakonu ima  ulogu specifičnog kontrolora, za specifične operacije koje nalaze odraza u finansijskim izveštajima. Uz to, ona je nadležna za  kontrolu finansiranja političkih partija, što se delom odvija kontrolom finansijskih izveštaja.

 

Institucije su tu, negde su tek definisane uz određenje nadležnosti,  i tek treba da se uigravanju (recimo Odbor za javno nadgledanje), negde već ima nekih početnih koraka (recimo, Komora ovlašćenih revizora). U svakom slučaju sve je u povoju, a prvi koraci su uvek nesigurni i spori.